Auf dieser Webseite suchen:

Info-Handicap Newsflash - wir halten Sie auf dem Laufenden:

Tragen Sie sich kostenlos ein:

Discotisme meets Kleeschen 11.11.2017

Et ginn e puer Ännerungen bei Discotisme!!!

Nei Location: Am ,TILT' an der Rives de Clausen 

Des Disco as och net wéi gewinnt Sonndes vun 16:00 – 20:00, mee se as dëst kéier :

Samstes vun 15h00 -19h00

Weider Informatiounen fann dir hei:

Flyer 1

Flyer 2 wou dir Kaart an weider Informatiounen fannt matt der neier Location.