Auf dieser Webseite suchen:

Info-Handicap Newsflash - wir halten Sie auf dem Laufenden:

Tragen Sie sich kostenlos ein:

Luxembourg Paralympic Committee un second Paralympic Boccia Workshop

D’associatioun ALAN – Maladies Rares Luxembourg organiséieren zesummen mam LPC, den 01.07.2017 een zweete Paralympic Boccia Workshop mam Ziel fir dorauser ab Hierscht eng regelméisseg Aktivitéit ze maachen. Méi Informatiounen, kritt dir an der Annexe. HEI